Categorías
concursos fotografia

XVI Concurs estatal de fotografía 2016

Foto-Club us convida al XVI Concurs Estatal de Fotografia de la Llagosta.

Bases

PARTICIPANTS
Totes les persones que ho desitgin.

TEMA
 Lliure en blanc i negre o color.
 La Llagosta en blanc i negre o color.

OBRES
Màxim 3 per tema i autor o autora. La imatge fotogràfica serà lliure i
anirà muntada en suport rígid de 40 x 50 cm i amb un gruix màxim de
2mm. S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica. No s’admetran
fotografies premiades en altres concursos organitzats per Foto-Club la
Llagosta.

IDENTIFICACIÓ
Les obres portaran anotat en el dors: títol, nom, DNI adreça, correu
electrònic i telèfon de l’autor/a i entitat fotogràfica, en cas de pertànyer
a alguna. Els autors socis de la FCF han de fer constar el número de
soci de la FCF.

INSCRIPCIÓ
Gratuïta.

EXPOSICIÓ
Centre Cultural de La Llagosta (Pl. Alcalde Sisó Pons) del dia 9 al 30
de setembre de 2016. Horari de 17h a 20h. Foto-Club escollirà les
fotografies que seran exposades.

TERMINI D’ADMISSIÓ
Fins el 5 de setembre de 2016.

VEREDICTE
Serà públic al Centre Cultural de la Llagosta (Pl. Alcalde Sisó Pons) el
dimecres dia 7 de setembre de 2016 a les 19h.

LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis s’efectuarà el mateix dia i en el mateix lloc en
què es realitzi el veredicte. Cada concursant només podrà optar a un
premi per tema.

RETORN DE LES OBRES
A partir del mes desembre y fins el mes de febrer del 2017. Les
fotografies no premiades i lliurades en mà, podran ser recollides pels
seus propietaris, en Can Pelegrí (C/Jaume I, nº7 de la Llagosta).

CLÀUSULES LEGALS
Les obres premiades restaran en propietat de Foto-Club la
Llagosta. L’entitat organitzadora, posarà la màxima cura en la
manipulació de les obres, però declina tota responsabilitat en el cas
de pèrdua, robatori, furt, incendi i deterioració de les obres, ja sigui
durant el transport, durant la fallada o la durant l’exposició.
Els participants seran propietaris dels drets d’autor, no obstant
això, l’entitat organitzadora es reserva el dret de publicar o
utilitzar qualsevol de les obres, podent cedir aquests drets als seus
organismes superiors, els qui estan obligats sempre a esmentar
l’autor/a i el títol de l’obra, sense cap tipus de benefici econòmic.

Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol
responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers.
Foto-Club la Llagosta es reserva el dret a rebutjar la participació
en el concurs d’aquelles fotografies que no tinguin relació amb el
tema específic. La participació suposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst, serà resolt per
l’organització. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

TRAMESES
– Per correu a: FOTO-CLUB LA LLAGOSTA
Apdo. de Correus 32
08120 La Llagosta (Barcelona)
– Mitjançant YOLOMANDO (www.yolomando.com)
– O en mà a: FOTO-CLUB LA LLAGOSTA,
Can Pelegrí C. Jaume I, núm. 7-9
(de dilluns a divendres de 16- 20.30h) el mes
d’agost serà tancat.

Per a més informació sobre el concurs, ho poden fer a través del nostre
correu electrònic: fotoclublallagosta@gmail.com o a través de la
nostre web www.fotoclublallagosta.es

PREMIS
Cada concursant només podrà optar a un premi per tema.
Las fotografies guanyadores, hauran d’enviar-se en format digital.

TEMA LLIURE
1er premi – Diploma i 250 €
2on premi – Diploma i 160 €
3er premi – Diploma i 100 €
4rt premi – Diploma
5è Premi – Diploma

TEMA LA LLAGOSTA
1er premi Diploma i 120 €
2on premi Diploma i 75 €
3er premi Diploma i 50 €
4rt premi – Diploma
5è premi – Diploma

JURAT
Estarà format per persones del món de la fotografia reconeguts per la
Federació Catalana de Fotografia.
Aquest concurs és puntuable per a obtenir les distincions AFCF-EFCF i
MFCF per a membres de la Federació Catalana de Fotografia.

Podeu descarregar les bases aquí.